สำนักวิชาการเมืองการปกครอง

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

อาจารย์ประจำสำนักวิชา

อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น)

ผศ. อโณทัย วัฒนาพร อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

ผศ. ราม โชติคุต อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ)​
 

 

อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา)​

 

อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ. มานิตา หนูสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ. สุพิชฌาย์ ปัญญา อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 

อ. พินสุดา วงศ์อนันต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 

อ. ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสำนักวิชา

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(คณบดี)

 

ผศ.ดร. พนม กุณาวงค์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

ผศ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(ผู้ช่วยคณบดีพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

 

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชา

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

อ. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

สำนักวิชาการระหว่างประเทศ

 ผศ.ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

 

อ.ดร.กมลพร กัญชนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.อัจฉรียา สายศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ. นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชา

ผศ.ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

Dr.Lee Kian Cheng อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.ฑภิพร สุพร อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อ.ดร.อัจฉรา บรรจงประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

อ.ดร. พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

ผศ.ดร. กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

อ. เบญจมาศ นิลสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชา

 

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ดร. นฤมิต หิญชีระนันทน์ อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

 

รศ. ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

 

ศ.ดร. ธเนศวร์  เจริญเมือง อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ