เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

66 5394 2955
 Email: nuansri.l@cmu.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป

สาริกา ชมชวน หัวหน้างานบริหารทั่วไป

66 5394 2962
 Email: sarika.c@cmu.ac.th

สิรินภัทร สมพงษ์ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริหารงานบุคคล
66 5394 2960
 Email: ketsinee.s@cmu.ac.th

รัชนีวรรณ ปัญญาเทพ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริหารทั่วไป
66 5394 2963
 Email: ratchaneewan.p@cmu.ac.th

วิภาวี ศรีรินทร์ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยคลังและพัสดุ
66 5394 2956
 Email: wipawee.s@cmu.ac.th

กนกวรรณ พริบไหว พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยคลังและพัสดุ
66 5394 2956
 Email: kanokwan.pribwai@cmu.ac.th

ลัดดาภรณ์ ยาบุญนะ นักการเงินและบัญชี

หน่วยคลังและพัสดุ
66 5394 2961
 Email: laddaporn.y@cmu.ac.th

ชัยตรี ศรีใจ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
66 5394 2959
 Email: chaitri.s@cmu.ac.th

ธีราภัณฑ์ ยะโสภา พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
66 5394 2965
 Email: thiraphan.y@cmu.ac.th

พิพัฒน์ ปันธิ พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
66 5394 2965
 Email: pipat.p@cmu.ac.th

ชนะชล ทรฤทธิ์ พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
66 5394 2965
 Email: chanachon.th@cmu.ac.th

งานยุทธศาสตร์และแผน

ปวีณา ธูปทอง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน

66 5394 2957
 Email: paweena.t@cmu.ac.th

ไกรพล ปัญญาสุ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยประกันคุณภาพ
66 5394 2957
 Email: kraipol.p@cmu.ac.th

สารัตถ์ ขัตติยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
66 5394 2959
 Email: sarat.khattiya@cmu.ac.th

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

66 5394 2995
 Email: sawanya.w@cmu.ac.th

สุภีฤทัย บัวแก้ว พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
66 5394 2958
 Email: supheerutai.b@cmu.ac.th

รภัทรา หิรัญรังสิต พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการวิชาการ
66 5394 2985
 Email: rapattra.h@cmu.ac.th

กชกานต์ ทองรัตน์ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการวิชาการ
66 5394 2963
 Email: kotchakarn.th@cmu.ac.th

สิริมา ชินสมุทร พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยวิจัย
66 5394 2995
 Email: sirima.ch@cmu.ac.th

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สุนทรี โตวัฒน์นิมิต หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

66 5394 2982
 Email: sunthari.t@cmu.ac.th

กัณญชิตา วางโต พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2984
 Email: kanyachita.w@cmu.ac.th

พิชชารีย์ ลิ่วเกียรติพนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2984
 Email: pitcharee.l@cmu.ac.th

จุฑาทิพย์ อยรังสฤษฎ์กูล พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2989 #142
 Email: jutatip.a@cmu.ac.th

พรชนก เสนะสุทธิพันธุ์ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2987
 Email: pornchanok.s@cmu.ac.th

พิมพกา อ้อมอารี พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2981
 Email: pimphaka.o@cmu.ac.th

ภูษณิศา สายคำ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2983
 Email: phusanisa.sai@cmu.ac.th

รุ่งทิวา ปาลี พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2981
 Email: rungtiwa.p@cmu.ac.th

วริชา สร้อยสวิง พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยบริการการศึกษา
66 5394 2987
 Email: waricha.s@cmu.ac.th

นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์ พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
66 5394 2964
 Email: napaporn.ph@cmu.ac.th

เกตุดาว หลงลืม พนักงานปฏิบัติงาน

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
66 5394 2964
 Email: ketdao.l@cmu.ac.th