กรรมการอำนวยการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข

ประธานกรรมการอำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพิษณุ จันทร์วิทัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

เลขานุการ

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา

ผู้ช่วยเลขานุการ