ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมคือ ภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อปริญญา เป็น รัฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2510 และเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2529 และรัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ในปีพ.ศ. 2552 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท มี 3 หลักสูตร ได้แก่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

     ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตไปหลายรุ่น ซึ่งบัณฑิตเหล่านั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ประกอบอาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ฯ จำนวนมากประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ดำรงตำแหน่งระดับสูงในภาคการเมือง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ ในอดีตทั้งสิ้น

     ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ผมจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์ฯ คือ องค์กรคุณธรรมที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนากิจการสาธารณะ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์ฯ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 

  1. ปฏิรูปการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ปฏิสัมพันธ์เครือข่ายการวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อสังคม
  3. ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสังคมการเรียนรู้
  4. ปลูกฝังค่านิยม POL CMU เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

 

     ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาของสังคม การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบูรพาจารย์ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อทำงานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

 

อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา

หัวหน้าสำนักวิชาจำนวน 3 สำนัก

ผศ. ดร. พฤดี  หงุ่ยตระกูล หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ 

 

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

 

อ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาจำนวน 2 ศูนย์

อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น

 

เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์