About Us

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ก. และ แผน ข.
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก. และ แผน ข.
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แผน ก. และ แผน ข.
 

และนอกจากนี้คณะฯ กำลังดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ

คณะที่เป็นเลิศในการวิจัยและการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ การบริหารกิจการสาธารณะ และการระหว่างประเทศ ที่ช่วยพัฒนายกระดับประเทศไทยและภูมิภาค

FACULTY'S VISION & GOALS

Faculty Life

ชีวิตภายใต้ร่มแดนช้าง มช. และบรรยากาศที่อบอุ่นและผูกพันแบบพี่แบบน้องชาวสิงห์ขาว

All
|
Building
|
Life Style
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Contact Information

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมเคยเป็นสำนักบริการวิชาการ ตั้งอยู่บริเวณข้างธนาคารไทยพานิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรงข้ามกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 Phone: +66 5394 2960
 Fax: +66 5394 2988
 Website: http://www.pol.cmu.ac.th
 Email: cmupolsci@gmail.com
  • Monday-Friday: 8.30 - 16.30
  • Saturday: หยุดทำการ
  • Sunday: หยุดทำการ