ปริญญาตรีโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐ หรือการบริหารงานสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค ตลอดจนการศึกษาวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นวิชาด้านองค์การและการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนาการคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฎการณ์สำคัญๆ ทางการบริหารการพัฒนาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์การไม่แสวงหากำไรและการบริหารงานท้องถิ่น

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

 • ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ
 • ความเป็นผู้มีความใฝ่รู้ และมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สามารถใช้ระเบียบวิจัย ประกอบกับแนวคิดทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไข
 • สามารถมองปรากฏการณ์ภาพรวมและสามารถวิเคราะห์หรือจำแนกเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเหตุผลเชิงศาสตร์
 • รับรู้และเอาใจใส่ต่อความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลและกลุ่มคน
 • สามารถกำหนดกุศโลบายและกลวิธีที่สร้างสรรค์ เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ

หลักสูตร รป.ม แบ่งออกเป็น

 • แผน ก แบบ ก 2 : นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ และเรียนวันจันทร์-วันศุกร์
 • แผน ข : นักศึกษาทุกคนต้องทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ และจะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50

หลักสูตร แผน ข

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี จนถึงวันสมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

ทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข นักศึกษาจะต้อง ศึกษาให้มีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แก่

 • กระบวนวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ได้แก่ วิชา องค์การและการจัดการ แนวความคิดและทฤษฎีทางรัฐประ-ศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารการคลัง และระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • กระบวนวิชาเลือก ให้เลือกจากกระบวนวิชาใน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจเลือกวิชาอื่น ๆ นอก สาขาวิชาก็ได้ สำหรับหมวดวิชาเลือกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบ่งเป็นหมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหมวดนโยบายสาธารณะและการบริหารการ พัฒนา โดยนักศึกษาที่เรียนแผน ก และ ก (2) จะต้องเลือก เรียน 12 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาหลักสูตรแผน ข ต้องเลือก เรียน 18 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
  (1) นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) (ภาคปกติ) ให้เขียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
  (2) นักศึกษาแผน ข ให้เขียนการค้นคว้าแบบอิสระ (6 หน่วยกิต)

คุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งให้ ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้

 • สามารถมองปรากฏการณ์ในแง่ของภาพรวม (holistic view) และสามารถวิเคราะห์หรือจำแนกเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยเหตุผลเชิงศาสตร์
 • สามารถใช้ระเบียบวิธีและเทคนิคการวิจัย ประกอบกับแนวคิดทางวิชาการเพื่อศึกษาทำความเข้าใจ และหาทางแก้ไขปัญหา
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทั้งของสังคม และสถาบันการบริหาร เพื่อชี้นำการเปลี่ยนแปลง
 • รับรู้และเอาใจใส่ต่อความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของบุคคลและกลุ่มบุคคล รวมทั้งมีสมรรถนะในการทำงานร่วมกับบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านั้น เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 • สามารถกำหนดกุศโลบายและกลวิธีที่สร้างสรรค์ เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ