ปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาการเมือง และการปกครอง
Master of Political Science Program in Politics and Government

ปัจจุบันสำนักวิชาการเมืองการปกครอง ได้บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโทแบ่งออกเป็น

  • ปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ก แบบ ก2

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา โดยหลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรทางนักวิชาการ ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองที่ลึกซึ้งและเข้มข้นกว่าในระดับปริญญาตรี เน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาทั้งหมด 9 วิชา รวมจำนวน 27 หน่วยกิต และการทำวิทยานิพนธ์ อีก 12 หน่วยกิต รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นนักวิชาการ, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย, นักวิจัย หรือ เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้สำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร:ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ อันเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรายปีไป

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา : 25,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แผน ข

เรียนในเวลานอกราชการ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา โดยหลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้ในทางการเมือง ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผนงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและความรู้ทางทฤษฎีรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หลักสูตรนี้จะเน้นหนักด้านการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานหรือต้นสังกัด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ และนำไปพัฒนาหน่วยงานของตน หลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชา 12 วิชา คิดเป็น จำนวน 33 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าแบบอิสระอีก 6 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อันเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรายปีไป

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา : 40,000 บาท (เหมาจ่าย)

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559