ปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Master of Arts Program in Southeast Asian Studies

 • มีแนวคิดในการจัดการศึกษา ในลักษณะของการบูรณาการทางวิชาการแบบองค์รวม ของแนวคิดและทฤษฎีด้านการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผู้ศึกษามีจะแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในด้านความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันของกลุ่มชนชาติต่างๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโลกในกระแส โลกาภิวัตน์ ที่จำเป็นต่อการนำมาเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตังนี้

 • ความสัมพันธ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ศิลปกรรม สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ
 • มีความรู้ทางด้านการค้นคว้าวิจัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาต่อไป
 • มีความรู้เท่าทันสถานการณ์รอบโลกสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในหน่วยงาน ของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ ในหน่วยงานเอกชนที่ทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อภูมิภาค พร้อมที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์ ความเป็นชนชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสรรค์สร้างสันติภาพที่ยั่งยืนร่วมกันกับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

หลักสูตร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แบ่งออกเป็น

 • แผน ก แบบ ก 2 : นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ และเรียนวันจันทร์-วันศุกร์
 • แผน ข : นักศึกษาทุกคนต้องทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ และจะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2

 • เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตร แผน ข

 • เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข นักศึกษาจะต้องมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่

 • แผน ก แบบ ก2
  • กระบวนวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • แผน ข
  • กระบวนวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
  • การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต


รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559

ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ทั้งนี้ มีการให้ทุนแก่นักศึกษาจำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผน ข

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) จำนวน 160,000 บาท โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษา ละ 40,000 บาท ทั้งนี้ มีการให้ทุนแก่นักศึกษาจำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มี ผลการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่