ปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐ หรือการบริหารงานสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค ตลอดจนการศึกษาวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นวิชาด้านองค์การและการบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนาการคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฎการณ์สำคัญๆ ทางการบริหารการพัฒนาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์การไม่แสวงหากำไรและการบริหารงานท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิดและทฤษฎีไปวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคราชการ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้นักศึกษาที่สำเร็จเป็นบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู้และทักษะ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

การรับเข้าศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 1. ระบบโควตา 50% รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
 2. ระบบ Admission 30%
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 20 % แบ่งเป็น
  1. โครงการเรียนดี
  2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  3. โครงการนักเรียนพิการ
  4. โครงการนักกีฬา