ปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต : สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Affairs

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันที่ซึ่งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกันทุกมิติและโดยปราศจากข้อจำกัดทางพรมแดน นอกจากนี้ การศึกษาในหลักสูตรนี้ยังมุ่งฝึกฝนให้ผู้ศึกษาเห็นถึงผลกระทบของความเชื่อมโยงดังกล่าวที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เน้นองค์ความรู้ที่ควบคู่กับการฝึกฝนความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยทัเงในมิติการเมือง มิติทางเศรษฐกิจรวมทั้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อที่จะเข้าใจรูปแบบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ในด้านการระหว่างประเทศอย่างรอบด้านโดยสามารถพัฒนาความรู้ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติในด้านการระหว่างประเทศและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล
 2. มีฐานความรู้ด้านการระหว่างประเทศที่เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระหว่างประเทศให้ลึกซึ้ง และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป โดยในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเรียน การสอนวิชาสัมมนาและต้องจัดทำ “ภาคนิพนธ์” เพื่อประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรและพัฒนาความคิดต่อยอด ในการทำภาคนิพนธ์ ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้คำแนะนำในการจัดทำภาคนิพนธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต ในการทำงานหรือการศึกษาต่อในอนาคต
 3. สำนักวิชาการระหว่างประเทศ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะเป็นผู้นำในอนาคต

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559

แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ นักการฑูต เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ นักธุรกิจระหว่างประเทศนักวิชาการและนักวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ หากบัณฑิตมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การรับเข้าศึกษาของสาขาวิชาการระหว่างประเทศ

 1. ระบบโควตา 50% รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
 2. ระบบ Admission 30%
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 20 % แบ่งเป็น
  1. โครงการเรียนดี
  2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  3. โครงการนักเรียนพิการ
  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท