ปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต : สาขาการเมือง และการปกครอง
Bachelor of Political Science (Politics and Government)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นหลักสูตรการเรียนระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา เรียนในเวลาราชการเต็มเวลา ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก็คือ การมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในทางการเมืองและสังคมได้
  • สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนอกจากนี้ยังสามารถสอบเข้าไปทำงานในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัวออกไปมากในปัจจุบัน
  • ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนนี้ สามารถเข้าเรียนผ่านการแอดมิชชั่นหรือระบบโควตาอื่นๆอันเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นรายปีไป

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา : 15,000 บาท (เหมาจ่าย)

ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่

- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ศาสตราจารย์ทางรัฐปประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) รหัสนักศึกษา 144314

จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การบริหารรุ่นใหม่ของประเทศที่มีโลกทัศน์กว้างไกล วิสัยทัศน์คมชัด คิดเป็นระบบและรู้วิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต้องมาเรียนรัฐศาสตร์ที่ มช.

นายธานินท์ สุภาแสน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) รหัสนักศึกษา 164374
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง) รหัสนักศึกษา 3784468

รัฐศาสตร์ฯ มช. สอนอะไรให้ผมมากมายครับ ทั้งในเชิงวิชาการ และการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความรัก ความสามัคคีที่มีให้กันอย่างเข้มแข็งตลอดมา ผมจึงคิดว่าความเป็นรัฐศาสตร์ฯ มช. ของเราก็จะคงอยู่ตลอดไป "ผมภาคภูมิใจในความเป็นสิงห์ขาวครับ"

ร้อยตรีพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท็อปเทค ไดมอนส์ ทูลส์ จำกัด
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) รหัสนักศึกษา 2404116

รัฐศษสตร์ มช. ไม่ได้แค่สอนเราให้มีหลักคิด แต่ได้สร้างคุณค่าของทั้งชีวิตให้กับเรา ชีวิต การงาน ความสำเร็จจะเกิดขึ้นในชีวิตของผมไม่ได้เลย ถ้าผมไม่มีรัฐศาสตร์ มช.

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

- รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง) รหัสนักศึกษา 3984495

องค์ความรู้ที่ได้รับจากคณาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2539 นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับผิดชอบตลอดมา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการทำงาน แม้ในสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองปัจจุบัน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง) รหัสนักศึกษา 4484447

ในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่ง ได้ระลึงถึงความผูกพันที่มีต่อคณะรัฐศษสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้พยายามนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากคณาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสังคม เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวเชียงใหม่