ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ภาคปกติ

Attachments

 

คณะรัฐศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ.pdf

  • PDF
  • 121.78 kB
  • 2019-07-04 15:44:31