ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

Attachments

 

คณะรัฐศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ 2562 รอบ 2.pdf

  • PDF
  • 162.04 kB
  • 2019-07-03 15:51:36