ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

Attachments

 

คณะรัฐศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภาคปกติ 2562 รอบ 2.pdf

  • PDF
  • 104.10 kB
  • 2019-07-01 14:13:04