ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

Attachments

 

20180411110554.pdf

  • PDF
  • 75.37 kB
  • 2018-04-11 11:15:32