คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Department of Political Science, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลีระศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ และอาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ พันธุประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ 3 ท่าน ได้แก่ Professor Dr. Scot Schraufnagel, Assistant Professor Aarie Glas และ Ms.Alesha Porisky จาก Department of Political Science, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor Dr. Thanyawat Rattanasak, Dean of the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University and the group of faculty members had given a warm welcome to the three colleagues- Professor Dr. Scot Schraufnagel, Assistant Professor Aarie Glas and Ms.Alesha Porisky, from the Department of Political Science, Northern Illinois University, USA on Wednesday, June 26, 2019 at the Meeting Room 1, Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University. The academic topic research as well as the Ph.D. program at NIU were shared and discussed.

Galleries

 

IMG01.JPG
IMG01.JPG
IMG02.JPG
IMG02.JPG
IMG03.JPG
IMG03.JPG
IMG04.JPG
IMG04.JPG
IMG05.JPG
IMG05.JPG
IMG06.JPG
IMG06.JPG
IMG07.JPG
IMG07.JPG
IMG08.JPG
IMG08.JPG
IMG09.JPG
IMG09.JPG
IMG10.JPG
IMG10.JPG
IMG11.JPG
IMG11.JPG
IMG12.JPG
IMG12.JPG
IMG13.JPG
IMG13.JPG
IMG14.JPG
IMG14.JPG
IMG15.JPG
IMG15.JPG
IMG16.JPG
IMG16.JPG