คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2562

(Download ไฟล์สรุปโครงการสัมมนา)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2562   ช่วงระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี  ในหัวข้อต่อไปนี้ 

  • หัวข้อ"การรับฟังเสียงลูกค้าและการบริหารผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร" โดย คุณธิดารัตน์  ทุมมากรณ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ

 
  • หัวข้อ"การบริหารจัดการระบบการรับฟังเสียงลูกค้า" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  
 
 
  • หัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรนานาชาติ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
  • หัวข้อ"การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร"  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  

 

Galleries

 

POL00012.JPG
POL00012.JPG
POL00013.JPG
POL00013.JPG
POL00014.JPG
POL00014.JPG
POL00015.JPG
POL00015.JPG
POL00016.JPG
POL00016.JPG
POL00017.JPG
POL00017.JPG
POL00018.JPG
POL00018.JPG
POL00019.JPG
POL00019.JPG
POL00020.JPG
POL00020.JPG
POL00021.JPG
POL00021.JPG
POL00022.JPG
POL00022.JPG
POL00023.JPG
POL00023.JPG
POL00024.JPG
POL00024.JPG
POL00025.JPG
POL00025.JPG
POL00026.JPG
POL00026.JPG
POL00027.JPG
POL00027.JPG
POL00028.JPG
POL00028.JPG
POL00029.JPG
POL00029.JPG
POL00030.JPG
POL00030.JPG
POL00031.JPG
POL00031.JPG
POL00032.JPG
POL00032.JPG
POL00033.JPG
POL00033.JPG
POL00035.JPG
POL00035.JPG
POL00036.JPG
POL00036.JPG
POL00037.JPG
POL00037.JPG
POL00038.JPG
POL00038.JPG
POL00039.JPG
POL00039.JPG
POL00040.JPG
POL00040.JPG
POL00041.JPG
POL00041.JPG
POL00042.JPG
POL00042.JPG
POL00043.JPG
POL00043.JPG
POL00044.JPG
POL00044.JPG
POL00045.JPG
POL00045.JPG
POLSCI0001.JPG
POLSCI0001.JPG
POLSCI0002.JPG
POLSCI0002.JPG
POLSCI0003.JPG
POLSCI0003.JPG
POLSCI0004.JPG
POLSCI0004.JPG
POLSCI0005.JPG
POLSCI0005.JPG
POLSCI0006.JPG
POLSCI0006.JPG
POLSCI0007.JPG
POLSCI0007.JPG
POLSCI0008.JPG
POLSCI0008.JPG
POLSCI0009.JPG
POLSCI0009.JPG
POLSCI0010.JPG
POLSCI0010.JPG
POLSCI0011.JPG
POLSCI0011.JPG